عنوان اختراع : آب پخش کن توزیع سیال در برجهای انباشته 

 

عنوان : جداسازی اکسیژن از حلال جاذب دی اکسیدکربن توسط استریپر سرد در سیستم بازیافت گازکربنیک

 

 

عنوان : فرآیند بازیافت و خالص سازی غذایی گازکربنیک از منابع غنی از CO2 بدون کاتالیست

 

 

 

عنوان : حلال جاذب دی اکسید کربن مقاوم در برابر اکسیژن